Totalkapitalens omløpshastighet

Totalkapitalens omløpshastighet er et mål for hvor effektivt kunden klarer å utnytte sin samlede kapital. Eller sagt på en annen måte: Hvor store driftsinntekter bedriften har pr. krone som er bundet opp i bedriften.

Beregning Totalkapitalens omløpshastighet

 

Uttrykket forteller oss at kapitalens omløpshastighet øker dersom:

  • Bedriften øker sine driftsinntekter mer enn totalkapitalen øker
  • Bedriften klarer å opprettholde sine driftsinntekter med mindre totalkapital

 

Dersom nøkkeltallet for flere perioder øker, betyr det at kunden løpende forbedrer sin kapitalutnyttelse. Dess bedre bedriften klarer å utnytte kapitalen, dess mindre behov vil den ha for lån. Synker omløpshastigheten, kan dette bety at bedriften har overinvestert, eller at varelagret og/eller utestående fordringer hos kundene kan ha blitt for store. Dette øker som regel behovet for opplåning. Nøkkeltallet kan imidlertid gi noe for positivt bilde for eldre bedrifter sammenlignet med relativt like, yngre bedrifter. Eldre bedrifter har om oftest langt nedskrevne anlegg, noe som betyr lavere totalkapital enn i nye. Sannheten kan være at den eldre bedriften reelt sett står svakere, fordi den har et påtrengende behov for å erstatte nedslitt utstyr med nytt, noe som kan øke behovet for kapital betydelig

Are you missing some calculations? Please submit it

Are you missing some calculations? Please submit it